Werkwijze

Didactische handvatten

"Leren voor duurzame ontwikkeling"

Stad & Natuur werkt voor het voortgezet onderwijs volgens de principes van “leren voor duurzame ontwikkeling” van Aeres hogeschool Wageningen. Stad & Natuur heeft als doel om leerlingen te informeren, activeren en betrekken bij maatschappelijke vraagstukken die hen aangaan. Binnen onze projecten voor het voortgezet onderwijs houdt Stad & Natuur zich aan de zes uitgangspunten van “leren voor duurzame ontwikkeling".

 

Inhoudelijke handvatten

1 Leerlinggericht

Projecten sluiten zich aan bij de leefwereld van de leerling, waarbij abstracte kennis wordt vertaald naar concrete en herkenbare situaties van de doelgroep. Hierin wordt een relatie gelegd tussen het dagelijks handelen van leerlingen en de maatschappelijke vraagstukken waarmee zij te maken hebben.

2 Waarden georiënteerd en kritisch denken

Projecten focussen zich op het stellen van vragen en het bekijken van vraagstukken vanuit meerdere perspectieven. Leerlingen krijgen de ruimte om met elkaar en anderen in gesprek te gaan over ideeën, en worden gestimuleerd om hun eigen waarden, houding en vaardigheden te ontwikkelen.

3 Participatie en samenwerking

Leerlingen worden betrokken bij realistische en betekenisvolle projecten, waarin zij actief participeren. Leerlingen zijn geen passieve ontvangers van kennis, maar actieve deelnemers in projecten die passen bij hun leefwereld waarin kennis wordt vergaard en toegepast.

4 Actie- en handelingsgericht

Projecten zijn niet strikt gefocust op theorie, maar richten zich vooral op het toepassen van kennis in de praktijk. Door het toepassen van kennis en competenties, krijgen leerlingen de gelegenheid om hun vaardigheden in echte situaties toe te passen.

5 Complexiteit en samenhang

Projecten zijn multidisciplinair en vakoverstijgend. De focus wordt gelegd op systematisch denken en het zoeken van verbanden. Maatschappelijke uitdagingen staan zelden op zichzelf en hebben vaak meer dan een oplossing. Creativiteit en vindingrijkheid staan hierbij voorop.

6 Onderzoekende houding

Leerlingen worden gemotiveerd een onderzoekende houding aan te nemen en zelf initiatief te tonen. Zij krijgen de ruimte om hun kennis en competenties op een creatieve manier in te zetten en om kritisch te zijn over al bestaande oplossingen.

Samenwerking

Stad & Natuur gelooft dat complexe maatschappelijke vraagstukken kunnen worden opgelost door het toepassen van kennis en vaardigheden van verschillende disciplines en achtergronden. Daarom zet Stad & Natuur zich actief in voor het vinden en versterken van samenwerkingsverbanden tussen individuen en organisaties. Samenwerking met het onderwijs speelt hierin een essentiële rol. De leerlingen van nu  zijn immers de werknemers van de toekomst!

Stad & Natuur werkt hierom veel samen met lokale, regionale en landelijke partners.