Disclaimer

De natuur dichterbij
14°C

Disclaimer

Aansprakelijkheid
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Stichting Stad & Natuur Almere kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is. 

Copyright
De samenstelling, inhoud, fotografie en structuur van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets ervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, Internet, CD-ROM of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Stad & Natuur Almere. 

Fotografie
Het is zonder uitdrukkelijke instemming van Stichting Stad & Natuur Almere verboden gebruik te maken van foto- video-, film, geluids- en andere opnameapparatuur op de locaties van Stichting Stad & Natuur Almere – tenzij bestemd voor particulier en niet-zakelijk gebruik. Fotografie op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Stichting Stad & Natuur Almere worden gebruikt in andere media. Voor informatie over het verwerken van persoonsgegevens verwijzen wij u naar ons Privacy Statement.