Profielschets Raad van Toezicht

voor een groene en gezonde stad
16°C

Profiel Raad van Toezicht

Conform artikel 12 lid 5 van de statuten

Profiel raad van toezicht  (conform artikel 12 lid 5 van de statuten)

Vastgesteld door de raad van toezicht op 20 maart 2014, herzien 2023

 1. Inleiding

Stad & Natuur wordt bestuurd door een eenhoofdig bestuur. Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door een raad van toezicht. De besturing van Stad & Natuur vindt plaats volgens de uitgangspunten en principes van de vigerende Code Cultural Governance. Op onderdelen zijn principes en/of best practices geschikt gemaakt voor de aard van Stad & Natuur. Via het jaarverslag wordt inzicht geboden in de toepassing van de principes en best practices. De taken en bevoegdheden van het bestuur en de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting.

De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De raad van toezicht is uit leden met diverse achtergronden samengesteld.

De raad van toezicht werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets. Deze profielschets is vooral richtinggevend. Wanneer zich een vacature in de raad van toezicht voor doet stelt de raad van toezicht een individueel profiel voor die vacature op. Dit profiel is afgestemd op de samenstelling van de raad van toezicht en passend binnen het algemene profiel van de raad van toezicht.

De leden van de raad van toezicht worden ook buiten het bestaande netwerk gezocht. Als uitgangspunt geldt dat er word gestreefd om binnen de raad van toezicht de volgende voor haar functioneren gewenste deskundigheden beschikbaar te hebben:

 • op financieel-economisch gebied
 • op het gebied van de natuur
 • op het gebied van marketing/ondernemerschap
 • op het gebied van algemeen strategisch management
 • op het gebied van onderwijs
 • op het gebied van HRM/juridische zaken.

Binnen de raad van toezicht zijn tevens voor het functioneren van Stad & Natuur relevante netwerken beschikbaar. Binnen de raad is oog voor en zicht op de diverse belangen zoals die zich voordoen binnen en buiten de organisatie.

 1. Taken raad van toezicht

De raad van toezicht heeft de volgende verantwoordelijkheden / taken:

 • toezicht houden
 • adviseren
 • goedkeuren
 • werkgeverschap

Toezicht houden: de raad van toezicht houdt toezicht op de uitvoering van de doelstelling door de stichting door bestuur en organisatie in de brede zin van het woord.

Adviseren: de raad van toezicht dient het bestuur zowel gevraagd als ongevraagd van advies.

Goedkeuren:  de goedkeurende taak is expliciet opgenomen in de statuten (artikel xx).

Werkgeverschap: de raad vervult de werkgeversrol voor de bestuurder. Dit betreft de benoeming, schorsing, ontslag, functioneren, beoordeling, beloning. Het werkgeverschap is conform de ‘normale’ kaders.

De benoemde taken vormen de basis voor de samenstelling en de houding / rolopvatting van de raad van toezicht. Zowel als collectief als voor de individuele leden.

 1. Basiskwaliteiten van de raad van toezicht

De basiskwaliteiten van de Raad van Toezicht en zijn leden zijn:

 • bestuurlijke ervaring, strategisch denkvermogen en besluitvaardigheid
 • kennis van zaken om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen en om klankbord voor de bestuurder te kunnen zijn
 • een goed ontwikkelde ‘maatschappelijke antenne’, inclusief een lokaal netwerk
 1. Kennis en ervaring in de raad van toezicht

Bestuurlijke ervaring, dan wel inzichten

 • een deel van de raad van toezicht heeft bestuurlijke ervaring in (complexe) organisaties
 • de leden zonder die ervaring kunnen wel op bestuurlijk en strategisch niveau denken.

Kennis en deskundigheid op het gebied van natuur

 • ten minste één lid heeft inhoudelijk kennis van en ervaring in het beleidsveld natuur. Dat wil zeggen kennis van strategische vraagstukken die spelen en gevoel voor dat soort organisaties (met professionals) en hun politieke en maatschappelijke context.
 • de overige leden houden zich gedurende hun functie als toezichthouder op de hoogte van ontwikkelingen.

Ervaring in het bedrijfsleven en (semi)-publieke organisaties

 • enkele leden hebben ervaring in het bedrijfsleven. Zij weten wat het is om in een marktomgeving te functioneren en te ondernemen.
 • enkele leden hebben ervaring bij (semi)-publieke organisaties. Zij kunnen en hebben gevoel voor de bijzondere context van de organisatie die functioneert in een publiek domein, met een maatschappelijke taak.

Financiële deskundigheid

 • ten minste één lid heeft financiële deskundigheid en ervaring. Dat wil zeggen kennis en ervaring om kritisch toezicht te kunnen houden op de financiën, een hoogwaardig klankbord voor het bestuur te kunnen zijn, financiële cijfers te kunnen interpreteren en inzicht te hebben in de strategische implicaties voor de langere termijn
 • de overige leden beschikken over voldoende financieel-economische kennis om de taak om begrotingen en jaarrekening goed te keuren te kunnen vervullen.

Juridische deskundigheid

 • ten minste één lid heeft algemene juridische deskundigheid of tenminste een dusdanige affiniteit hiermee, dat deze op dit gebied kritisch toezicht kan houden en een klankbord kan zijn.

Kennis en ervaring met onderwijs

 • ten minste één lid heeft algemene onderwijskundige deskundigheid en netwerk of tenminste een dusdanige affiniteit hiermee, dat deze op dit gebied kritisch toezicht kan houden en een klankbord kan zijn.

Verankering lokaal en inbreng van ‘buiten’

 • een deel van de leden heeft een zekere lokale verankering. Zij maakt deel uit van netwerken waardoor zij voeling houdt met wat er leeft en relevante contacten heeft.
 1. Vaardigheden en persoonlijkheid in de raad van toezicht

Betrokkenheid op afstand

 • de leden van de raad van toezicht hebben affiniteit met het werkterrein van Stad & Natuur en voelen zich betrokken bij wat er speelt
 • zij weten tegelijk de afstand te houden die past bij de toezichtfunctie
 • zij weten ook wanneer het nodig is dichterbij te komen en eventueel zelf te interveniëren.

Snel overzicht en inzicht verwerven

 • de leden van de raad van toezicht weten met informatie op afstand snel overzicht en inzicht te krijgen in wat er speelt. Dat betekent, dat zij over de ervaring en het analytisch vermogen beschikken om met dergelijke vraagstukken om te gaan.

Proactieve houding en gedrag

 • de leden van de raad van toezicht wachten niet alleen af en reageren op de inbreng van het bestuur, maar nemen ook zelf initiatief en entameren onderwerpen en invalshoeken.
 • zij zijn een kritische en alerte sparringpartner.

Goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en geweten

 • als maatschappelijke onderneming heeft Stad & Natuur te maken met meerdere, soms tegenstrijdige belangen. De leden van de raad van toezicht hebben hiervoor oog en wegen dit mee in hun oordeels- en besluitvorming
 • De raad van toezicht ziet verder toe op de deugdelijkheid van het bestuur en de aansluiting bij algemeen geldende maatschappelijke waarden en normen (gewetensfunctie).

Samenwerken in teamverband

 • de leden van de raad van toezicht zijn gericht op het werken in teamverband. Zij maken gebruik van elkaars complementariteit (eigen inbreng leveren en de inbreng van anderen meenemen in de oordeelsvorming) en dragen bij aan een open kritisch klimaat.

In staat tot kritische zelfreflectie

 • de leden van de raad van toezicht zijn in staat om hun eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan hun bijdrage bij te stellen of te beslissen over voortzetting van het lidmaatschap
 • de leden van de raad van toezicht dienen onafhankelijk te zijn ten opzicht van interne en externe belangen. Relevante andere functies worden gemeld. Van een lid van de raad van toezicht kan worden verwacht dat hij of zij eventuele belangentegen-stellingen kan hanteren en er op een constructieve en zuivere wijze mee kan omgaan in het belang van de organisatie.
 1. Kwaliteiten van de voorzitter

De raad van toezicht benoemd één van zijn leden tot voorzitter. Naast de reguliere toezichthoudende taken van elk lid van de raad van toezicht heeft de voorzitter de specifieke taak er voor te zorgen dat de nodige voorwaarden vervuld zijn voor het adequaat functioneren van de raad van toezicht. De voorzitter is daarvoor het primaire aanspreekpunt.

Van de voorzitter van de raad van toezicht worden, onverminderd de overige uitgangspunten, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. De voorzitter:

 • beschikt over het vermogen om met autoriteit en gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen
 • beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen in de raad van toezicht
 • beschikt over inzicht en overzicht ten aanzien van de taak en functie van de raad van toezicht en die van het bestuur
 • beschikt over zodanige eigenschapen en uitstraling dat hij extern een rol in het belang van Stad & Natuur kan vervullen en daartoe ook zijn netwerk kan benutten
 • is in staat in eerste aanleg namens de raad van toezicht de werkgevers-verantwoordelijkheid jegens het bestuur te realiseren
 • beschikt over voldoende tijd om zijn taak naar behoren te kunnen vervullen.
 1. Vergoeding

Leden van de raad van toezicht worden niet in dienstverband benoemd. Zij krijgen wel een vrijwilligersvergoeding. De hoogte van deze vergoeding wordt afgesproken in het reglement van de raad van toezicht. 

 1. Omvang

De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van tenminste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen.

 

Aldus vastgesteld door de raad van toezicht d.d. 2023