Leven met Water

werken aan een 'leerroute water'
14°C

Leven met Water

Samenwerken aan een ‘leerroute water’

In het project ‘Leven met Water’ werkt Stad & Natuur samen met IVN Flevoland en Aeres Hogeschool Almere aan een ‘leerroute water’ voor het voortgezet- en beroepsonderwijs. Het doel van dit project is om met het projectteam water een duidelijk en gestructureerd watereducatieaanbod te ontwikkelen en samenwerking rondom dit thema in Flevoland te versterken.

 

 

Project

Door jongeren bewust te maken en actief te betrekken bij vraagstukken over klimaatverandering, waterbeheer en biodiversiteit, creëren wij een kweekvijver van talenten en experts. In 2021 hebben we samen met IVN Flevoland en Aeres Hogeschool Almere het project 'Leven met Water' aangedragen voor het provinciale programma DuurzaamDoor. Eind november is ons projectvoorstel gehonoreerd en in januari 2022 zijn we gestart met de uitvoering.

DuurzaamDoor

Stad & Natuur is sinds 2021 deelnemer aan het programma DuurzaamDoor. Dit provinciale stimuleringsprogramma stimuleert de groene en duurzame economie door duurzame projecten te versnellen en op te schalen. Ook stemmen we op bestuurlijk niveau mee op ingediende projecten en participeren we actief in de strategische beslissingen binnen het programma.

Het belang van water

Door de bijzondere ontstaansgeschiedenis is Flevoland als geen andere provincie zó onlosmakelijk verbonden met water. Het is een belangrijk onderdeel van de Flevolandse identiteit. Wie in Flevoland is, ziet overal om zich heen water. Water is een breed begrip. We drinken het, we zwemmen erin, het verbindt dorpen en steden met elkaar en het maakt een belangrijk deel uit van het landschap.

Uitdagingen

Anderzijds staan we ook voor uitdagingen in relatie tot water. Met het veranderende klimaat komt er meer druk te staan op de dijken. Door vervuiling wordt de kwaliteit van het drinkwater bedreigd. Ook staat de biodiversiteit onder druk. Kortom, een veranderende wereld vraagt om aanpassingen in het waterbeheer.

Rol Stad & Natuur

Stad & Natuur is initiatiefnemer van het project en bekleedt de rol van projectleider. Wij coördineren het proces, brengen partijen bij elkaar en sturen aan op het gewenste eindresultaat. 

Planning

Het project is in januari 2022 van start gegaan met het schrijven van een plan van aanpak en het opbouwen van het team. Op dit moment zijn Stad & Natuur, IVN Flevoland en Aeres Hogeschool Almere een visie aan het schrijven over watereducatie in Flevoland, die de basis zal vormen voor de leerroute. Deze leerroute wordt vervolgens ingevuld met lesprogramma's en praktijkopdrachten voor leerlingen en studenten in Flevoland.

Samenwerkingspartners

Binnen dit project werken wij samen met Aeres Hogeschool en IVN Flevoland. Het project is gefinancierd vanuit het programma DuurzaamDoor van de Provincie Flevoland.

We geven je graag updates over het project Leven met Water.

[30 april 2024] PROJECT ‘LEVEN MET WATER’ ZET WATEREDUCATIE IN FLEVOLAND OP DE KAART

Het veranderende klimaat zorgt voor urgente watervraagstukken, waarvoor innovatieve aanpassingen nodig zijn. Het is dan ook essentieel dat jongeren belangstelling krijgen voor én betrokken worden bij deze vraagstukken!

Daarom heeft Stad & Natuur de handen ineengeslagen met Aeres Hogeschool Almere en IVN Flevoland in het project ‘Leven met Water’. In opdracht van DuurzaamDoor Flevoland hebben we gewerkt aan het bevorderen van het watereducatieaanbod voor Flevolandse jongeren en samenwerking op het thema water versterkt.

Het project is gestart met een inventariserend onderzoek, waarbij gesprekken gevoerd zijn met mbo’s, hbo’s en het Flevolandse voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn er ook gesprekken met bedrijven gevoerd om te inventariseren wat zij zowel te bieden hebben als wat zij verwachten en wensen.

Hoe geven we watereducatie voor jongeren dan handen en voeten met z’n allen? Dat kan op allerlei manieren vorm krijgen: van onderzoek, een stage of praktijkopdracht tot excursies, gastlessen en projecten. Bedrijven zien zeker kansen om project- of opdrachtideeën aan te dragen. Scholen met al bestaande netwerken gaven aan dat ook andere scholen deze kunnen gebruiken om zo aan het thema water te werken. Ook kunnen scholen gaan samenwerken en van elkaars faciliteiten gebruikmaken.

In een serie bijeenkomsten met scholen, organisaties en bedrijven is bekeken wie welke rol zou kunnen spelen in het verbinden van jongeren met watervraagstukken. Want door jongeren bewust te maken en actief te betrekken bij wateropgaven als waterbeheer, schoon en veilig drinkwater, klimaatadaptatie en biodiversiteit, stimuleren we de ontwikkeling van nieuwe waterexperts.

Het project is inmiddels afgerond, maar we blijven samen doorwerken aan watereducatie in Flevoland!

Vanuit het project zien we hiervoor kansen bij al bestaande projecten. Zo zou aan het educatief programma bij Nationaal Park Nieuw Land programmering en onderzoek voor het voortgezet en beroepsonderwijs toegevoegd kunnen worden. Almere meet water zou goed uit te breiden zijn naar heel Flevoland en bij het Jongeren Adviesbureau, waar jongeren betrokken worden bij echte maatschappelijke vraagstukken op het gebied van natuur en duurzaamheid, kunnen opdrachten wellicht meer worden toegespitst op waterthema's.

Wil je meer weten over het project ‘Leven met Water’? Bekijk dan de 3-pager over de oplevering van het project.